Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.


Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι ειδικά έντυπο διαστάσεων 10χ14 εκ.,χρώματος μελί, αποτελείται από 10 φύλλα συμπεριλαμβανομένων και των δύο εξωτερικών.
Τα στοιχεία που φέρει σε όλα του τα φύλλα είναι αυτά που φαίνονται στο συνημμένο Υπόδ. 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι υποχρεωτικά για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον δέκα (10) μελισσοσμήνη (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κλπ), Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρει.
Οι κάτοχοι Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου, είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν σε καλή κατάσταση και να το επιδεικνύουν στα κρατικά όργανα όποτε τους ζητηθεί.
Την αρμοδιότητα και ευθύνη για την έκδοση του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου έχουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)
Ο τύπος του παραπάνω βιβλιαρίου είναι ομοιόμορφος για όλη την χώρα και χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, μετά την θεώρησή του από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.


Διαδικασία έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου


Για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου καθιερώνεται η ακόλουθη διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος κάτοχος των μελισσοσμηνών πρέπει να υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μονίμου κατοικίας του:
1/ Αίτηση - δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδ. 3 της παρούσας
απόφασης εις διπλούν
2/ Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων.
3/ Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
4/ Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών
5/ Βεβαίωση περί κατοχής των μελισσοσμηνών από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή
εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του.
Μετά την έγκριση της αίτησης από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται προσωρινή καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο - μητρώο που τηρείται στην κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και δίδεται στον αιτούντα ο κωδικός αριθμός του.
Ακολουθεί η σήμανση με πυροσφραγίδα, από τον κατέχοντα τα μελισσοσμήνη όλων των κυψελών του με τον κωδικό αριθμό που του έχει δοθεί, βάσει της προσωρινής καταχώρησης και των οδηγιών της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την προσωρινή καταγραφή γίνεται επιτόπιος έλεγχος από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, της ακρίβειας των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων και της σήμανσης των κυψελών. Σε περίπτωση που τα μελισσοσμήνη έχουν μετακινηθεί σε περιοχή ευθύνης άλλης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ο έλεγχος γίνεται από την -τελευταία ύστερα από σχετική αλληλογραφία μεταξύ τους.
Ο υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας) της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες του ενδιαφερομένου συντάσσει βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου την οποία συνυπογράφει και ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος, καταγράφοντας και τυχόν αντιρρήσεις του. Σε περίπτωση άρνησης συνυπογραφής δεν χορηγείται μελισσοκομικό βιβλιάριο.
Μετά τον έλεγχο η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εισηγείται την έκδοση Απόφασης του Νομάρχη για έγκριση χορήγησης Μελ/κού Βιβλιαρίου. Στην έγκριση αναγράφεται ο ΚΑ του μελισσοκόμου, ο αριθμός των μελισσοσμηνών του και η διάρκεια ισχύος του μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Στη συνέχεια γίνεται οριστική καταχώρηση και καταγραφή των στοιχείων του κατέχοντος τα μελισσοσμήνη στο ειδικό βιβλίο - μητρώο και του παραδίδεται το μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο.


Η έκδοση του Βιβλιαρίου πραγματοποιείται όλο το έτος


Για τον φίλο μου τον greek-bees.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου